Wednesday, April 24, 2013

ကိုဘလွ


သို႔
          ဥကၠဌ
          ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊
          အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
ရက္စြဲ။    ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(   )ရက္။
အေၾကာင္းအရာ ။   ။   အဓမၼေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းခံရသည့္အတြက္ နစ္နာမႈအား ဥပေဒႏွင့္အညီ
ကုစားေပးပါရန္ တင္ျပျခင္းကိစၥ။
၁။       ကၽြန္ေတာ္ ဦးဘလွသည္ ရန္ကုန္တိုင္ေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ယခင္ဆင္ေျခရာကြင္း၊ (၈၉)ရပ္ကြက္၊ စက္မႈဇုံ(၂)၊ က်န္စစ္သားလမ္းမႀကီးတြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
၂။      ကၽြန္ေတာ္၏ မိခင္ေဒၚျမႏွင့္ ညီမျဖစ္သူ မခင္မာခ်ိဳတို႔စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွခဲ့ေသာ ဆင္ေျခရာကြင္း၊ အမွတ္(၄၄၇) Bတြင္ စုစုေပါင္း(၇.၉၂)ဧက ျဖစ္ပါသည္။
၃။      ၄င္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရေျမမ်ားကို (၁၉၉၈)ခုႏွစ္တြင္ အိုးအိမ္ႏွင့္ေနရာခ်ထားေရးဌာနစက္မႈဇံုအျဖစ္ သိမ္းယူလိုက္သည္ ဟု အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။
၄။      သို႔ပါေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အေမ၊ ညီမျဖစ္သူတို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရေျမဧက(၇.၉၂)ေပၚတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိျဖစ္ပါသည္။
၅။      (၁၃-၁-၂၀၁၂)ခုႏွစ္တြင္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးမွ အိုးအိမ္ဌာနတြင္ ၀ယ္ယူထားသည့္အတြက္ သူပိုင္သည့္ ၿခံျဖစ္ပါ၍ ၿခံခတ္ၿပီး (၁၉-၅.၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ဖယ္ရွားေပးပါရန္ ေျပာၾကားလာပါသည္။
၆။      ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစု စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ (၇.၉၂)ဧကအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ႏွစ္စဥ္မပ်က္မကြက္အခြန္ ေတာ္ေပးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသာစုသည္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္၍ ေနထိုင္သူမ်ားမဟုတ္ပါ။ ယခင္ဘိုးဘြားလက္ထက္ကတည္းက လုပ္ကိုင္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုဘ၀ရပ္တည္ ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးမင္းမ်ားမွ ညွာတာစာနာ ေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကုစားမႈေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။  ။ ေျမခြန္ေျပစားမ်ားကို ပူးတြဲပါျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။                
             ေလးစားစြာျဖင့္
       ဦးဘလွ
    ၁၂/ဒဂဆ(ႏိုင္) ၁၃၆၄၂၅
    (၈၉)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
  -၂ -
ျဖန္႔ေ၀ျခင္း
-       ဦးတင္ထြဋ္(ဥကၠဌ)
လယ္ယာေျမဆံုးရႈံးနစ္နာမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
-       ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္(ဥကၠဌ)
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
-       ဥကၠဌ
ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊
ေနျပည္ေတာ္။
-       ေဒၚတာမ်ိဳးေအာင္(အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္။


သို႔
          ဥကၠဌ
          လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္
          ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္                                      
          ရက္စြဲ။   ။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (       )ရက္
အေၾကာင္းအရာ။    ။   အဓမၼေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းခံခဲ့ရသည့္အတြက္ နစ္နာမႈအား ဥပေဒႏွင့္အညီကုစားမႈေပးပါရန္
တင္ျပတိုင္ၾကားျခင္းကိစၥ။
ကၽြန္ေတာ္ကိုဘလွသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ယခင္ဆင္ေျခရာကြင္း(၈၉)ရပ္ ကြက္၊ စက္မႈဇံု(၂)၊ၿခံအမွတ္(ခ)က်န္စစ္သားလမ္းမႀကီးတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္၏မိခင္ေဒၚျမႏွင့္ညီမ မခင္ခ်ိဳမာတို႔စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရေသာ ဆင္ေျခရာကြင္း အမွတ္(၄၄၇) B  ဦးပိုင္ အမွတ္(၃၄)(၄၇)တြင္ စုစုေပါင္း (၇.၉၂)ဧက ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ထြန္ယက္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနခဲ့ရာ (၂၀၁၂)မိုးစပါး စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ လယ္ေျမမ်ားအေပၚ သဲမႈတ္တင္ျခင္းကို တရားနည္းလမ္းမဲ့စြာ ျပဳလုပ္သြားပါ၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီကို တင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါ။ ထို႔အျပင္ (၂၃.၄.၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာ စိုးဟန္၏သားသည္ စည္ပင္သာယာအဖြဲအစည္းကို ဦးေဆာင္လ်က္ ၄က/၆၈၅၆၊ ၁ခ/၆၅၃၃ ပါက်ဲရိုးကားျဖင့္ လာေရာက္၍ ၿခံေျမအား ေျမတိုင္းထြာျခင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း  သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။ ၄င္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုမ်ားမွ စိတ္ဆင္းရဲမႈႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ေရွ႕ဆိုရိုးစကားမ်ားတြင္ သူေဌးသေဘာၤ ေမွာက္တာ အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လယ္သမားမ်ား ခြက္ေပ်ာက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ပါ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္သမားမ်ားကို ဥပကၡာမျပဳၾကပါရန္ တိုင္ၾကား အပ္ပါသည္။

    ဦးဘလွ
 ၁၂/ဒဂဆ(ႏိုင္) ၁၃၆၄၂၅
(၈၉)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
မိတၱဴကို
-       ဦးေက်ာ္ျမင့္ (လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္)(အဖြဲ႕၀င္)
-       ဦးေအာင္သိန္းလင္း(လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္)(အဖြဲ႕၀င္)
-       ဦးခိုင္ေမာင္ရည္(လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္)(အဖြဲ႕၀င္)
-       ဦးေအာင္ဇင္(လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္)(အဖြဲ႕၀င္)
-       ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္(လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္)(အဖြဲ႕၀င္)
-       ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္(လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္)(အဖြဲ႕၀င္)

No comments:

Post a Comment