Tuesday, May 13, 2014

Micro Turst Finance သို႕မ ဟုတ္ သင္းဖြဲ႕ ျပဳ ျခင္း

 " Micro Trust Finance (MTF) " 

အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားတည္ေထာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သြယ္ ၀ိုက္ အက်ိဳး စီးပြားရနိုင္ခြင့္ကို
   ရရွိတတ္ေလသည္။ သိုးေဆာင္း စကားအရ Institutionalization ဟုေခၚသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တိုက္ရိုက္အက်ိဳး  ထက္ မျမင္နိုင္ေသာ အက်ိဳ းစီးပြားရလာဒ္ က ပို နိုင္ေလသည္။
 ေစတနာဟူသည္ တူေသာအက်ိဳး ကိုေပးတတ္၏ ဆိုေသာ ျမန္မာစကား သည္ အထင္အရွားရွိ၏ ။ ထိုေစတနာကို ညဏ္ျဖင့္ယွဥ္တြဲ ၍ ကား ေဆာင္ရြက္နိုင္သူ ရွားလွေပသည္။

Add caption

   မၿပီးခင္- ဗမာမျမင္ေစနဲ႔ ဆိုေသာစကားရွိေလသည္။ ယခုတြင္မူ သုေတသနျပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ားသိေအာင္ တင္ျပပါမည္။  တင္ျပ မည့္အေၾကာင္းမွာ Micro Trust Finance ဟုေခၚသည့္ လုပ္ငန္းငယ္ကေလး အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္ ။ Micro Trust Finance  ဆိုသည္မွာ မိမိသေဘာက်ေပးထားေသာ နာမည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းငန္ဆိုေသာ္ျငားလည္း လုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ ေထာက္ပံေပးနိုင္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါေခ်သည္။ 
  

လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားကုိ အတုိးႏႈန္းနည္းပါးစြာျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ ကၽြန္ေတာ္ တို႕သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းက သုေတသနတစ္ရပ္ကိုျပဳ လုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ယူသည့္အတိုးမွာ ၁.၅ % တိုးျဖစ္သည္။


ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အေျခခံစိတ္ဓါတ္မွာ လုပ္ငန္းငယ္ကေလးမ်ား အရင္းအႏွီးကို လြယ္လြယ္ကူကူ ရရွိနိုင္ရန္ျဖစ္ေလသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းက
စီးပြားေရးငယ္ကေလးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ျဖစ္ေလသည္။


အရင္းအႏွီးလိုသည့္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ား အတြက္ အရင္းအႏွီးထုတ္ေပးလိုျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအသိစိတ္၊ လူမႈေရးအသိ စိတ္ေပါင္းစပ္အေျခခံၿပီး သူတစ္ပါးေျပလည္ေစဖို႔အရင္းခံခဲ့သည္။

ကနဦးစတင္ေငြ လူဆယ္ဦး၊ မတည္ေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀ ၊ ယခု-အဖြဲ႕၀င္ ၅၀ ေက်ာ္၊ ေခ်းေပးႏုိင္ေသာေငြ- က်ပ္သိန္း ၂၇၀ ထိျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္မေျပာျပေတာ့ပါ။

သို႔ေသာ္ grass root ေခၚသည့္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားအထိ မေခ်းႏုိင္ေသး၊ bottom of middle class(အလယ္အလတ္ထဲမွ ေအာက္ဆံုးဆင့္ေလာက္) ကုိ သာေခ်းႏုိင္သည္။

သုေတသနအေသးစိတ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ေပးပို႔ၿပီး၊ လူေတြ႕ေဆြးေႏြးရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံမွ ႏုိဗယ္ဆုရွင္၊ ေဒါက္တာယူႏြတ္( ဂယာမင္းဘဏ္ တည္ေထာင္သူ)၏ လုပ္ငန္းနည္းစဥ္ထက္ ပိုမိုသက္သာေသာ ေခ်းေငြျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား၊ အရင္းအႏွီးလုိအပ္သူမ်ားကို ေခ်းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ေအာင္ျမင္ထားၿပီျဖစ္သည္၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အကူအညီလိုေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ႀကိဳးစားပါဦးမည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္း၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ ေငြရင္းၿပီး ေငြဘယ္ေလာက္အျမတ္က်န္မည္ဆိုတာကို ပဓာနမျပဳ၊ အတိုးႏႈန္းအလြန္သက္သာစြာျဖင့္ ေငြေခ်းေပးၿပီး၊ ေခ်းယူသူမ်ားထံမွ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ျပန္လည္ရယူျခင္း၊ ရုိးေျဖာင့္ေသာစိတ္ထားမ်ားရွိေအာင္ ထူေထာင္ေပးျခင္း (လူကိုကုန္သြယ္ျခင္း)လုပ္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။
မၾကာမီ အတုိးႏႈန္း ၁ % ႏႈန္းထိခ်ထား သတ္မွတ္မည့္အျ ပင္၊ ေနာင္တြင္ ၀.၅ % ထိခ်ရန္ အစီအစဥ္ႏွင့္လက္ေတြလုပ္ငန္းကုိ စဥ္းစားထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးစိတ္အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္္ေတာ့ ပြတ္တုိက္မႈရွိလာမည္ေတာ့ ျဖစ္သည္)

( ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ဦးစြာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလုိပါသည္)
   လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သူ
  ေ၀လင္းေအာင္ ။ ဖုန္း- ၀၉ ၄၃၀ ၉၃ ၅၉၁

phyook1@gmail.com

အႀကံေပး
ညိဳမင္းလြင္ ။ ဖုန္း - ၀၉ ၄၂၁၁ ၃၉ ၅၅၈
၁၃.၅.၁၄

8 comments:

 1. ဖုန္းနံပါတ္ ေျပာင္းလိုက္ပါသည္။

  ReplyDelete
 2. ယခုဖုန္း
  09770833209
  16/10/2016
  Saturday

  ReplyDelete
 3. ယခုဖုန္း
  09770833209
  16/10/2016
  Saturday

  ReplyDelete
 4. ယခု အသစ္ေျပာင္းလ်ုက္ေသာ email

  wailinaung999konine@gmail.com

  ReplyDelete
 5. ယခင္ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိစဥ္က ေရးထားတာပါ။၂၀၁၀ ထဲက ေရးထားတာရွိပါတယ္။ ယခု ေဆာင္းပါး က ၂၀၁၄ ကျပင္ေရးထားတာပါ။

  ReplyDelete
 6. Phyook1@gmail.com က အေကာင့္အေဟာင္းပါ ။ ျပန္မရေသးပါ။

  ReplyDelete
 7. phyook1@gmail.com
  နွင္
  aunglinwai.net@gmail.com သို႕ စာပို႕ေပးၾကပါ။

  ReplyDelete