1. ကၽြန္ေတာ္နာမည္ ဦး ေမာင္ေမာင္တာပါ၊ ကၽြန္းဦးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္ တြင္ေနထိုင္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၃၃၃၇၇၈၃၄ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၀.၁၂. ၂၀၁၃ ရက္ေန(မေန႕က)က ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး ဦးခင္မင္း (ဖုန္း ၀၉ ၈၅၄၀၆၆၇) က က်ေနာ့္ ကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။

  ေတြဆံုတဲ့ေနရာက ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရံုးခန္းတြင္ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာ က ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္( ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္) ၏ တိုက္ရိုက္ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ရွင္းလင္းရန္ဟု ဆိုကာ လိမ္ညာ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

  အမွန္မွာ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေရးသားထားေသာစာကို ပါသည္။ထိုစာမွာ (တိုင္းခရုိင္မွ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေသာ အမွုကိစၥမ်ား ကို ႏွစ္စဥ္တိုင္ၾကားသည့္အတြက္ မိမိအား တာ၀န္၀တၱရား ေႏွာက္ယွက္မွဳျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သိရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းပါသည္။ မိမိ ကလက္မွတ္မထိုးခဲ့ပါ။

  အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ လယ္ယာစီမံခန္႕ခြဲေရး(ေညာင္တုန္းျမဳိနယ္) ဗိုလ္ၾကီးခင္မင္း ။ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဳး ဗိုလ္ၾကီးေသာင္းျမင့္( ဖုန္း ၀၉၈၅၄၀၆၂၁)၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးမန္ေနဂ်ာ ႏွင့္အမည္မသိ ဦးစီးဌာနမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ၾကပါသည္။

    ျမိဳနယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနအဆင့္ဆင့္ အဂတိလိုက္စားမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာလုယူတိုင္းတာမွဳမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္လင္းျပပါသည္။ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ ရွင္းျပေသာအခါ အမည္အသိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားက အရင္လူေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥမ်ာသာျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႕နွင့္မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းေျပာဆိုကာ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးစီးေအာင္မေစာင့္ပဲ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ က်ေနာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ၾကီးခင္မင္း သာက်န္ရွိခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ၾကီးခင္မင္းက ဒီကိစၥ က ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လုပ္တဲ့ကိစၥသာျဖစ္သည္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႕ပဲ ရွင္းဟုေျပာဆိုပါသည္။
  ယခု က်ေနာ္တင္ျပရျခင္းမွာ ျမိဳနယ္အဆင့္ဆင့္ ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ာက တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံျခင္းမရွိပဲ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေပၚလြဲခ် ျခင္းကို အမ်ားသူငွာ သိရွိေအာင္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  ဦးေမာင္ေမာင္တာ
  ဖုန္း ၀၉၃၃၃၇၇၈၃၄