Thursday, April 17, 2014

" ျပည္သူလူထု၏တိုက္ရုိက္တရားစီရင္မႈ

" ျပည္သူလူထု၏တိုက္ရုိက္တရားစီရင္မႈ လုပ္ရေတာ့မည္ "

ျျေ ျပည္သူ လူထု၏တုိက္ရုိက္တရားစီရင္မႈလုပ္ရန္ ဘာေၾကာင့္လုိအပ္သနည္း၊ တုိတုိေျပာရလ်င္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈလြန္စြာအားနည္းေသာေၾကာင့္ဟု ေျပာခ်င္ပါသည္။

တစ္ရြာလံုး တစ္ရပ္ကြက္လံုးအေပၚ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဥပေဒမဲ့အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္း၊ မေထမဲ့ျမင္ လုပ္ျခင္း၊ ကုိယ္က်ိဳးအတၱအတြက္လုပ္ျခင္းတုိ႔သည္ တစ္ရြာလံုး၊ တစ္ရပ္ကြက္လံုးကုိ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လုပ္ငန္း ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ သြားလာေရးဆုိင္ရာတို႔ကို ထိခုိက္ေစမႈမ်ိဳးျဖစ္ေစၿပီး တစ္ရြာလံုး၊ တစ္ရပ္ကြက္လံုးက ခံေနရသည္ ဆုိလ်င္ ထုိတစ္ရြာလံုး၊ တစ္ရပ္ကြက္လံုးရွိျပည္သူမ်ား အလြန္အသံုးမက်ျခင္းေၾကာင့္ဟု ကၽြန္ေတာ္သတ္မွတ္ ပါသည္။

  ျပည္သူလူထုမွ တုိက္ရုိက္တရားစီရင္ျခင္းျပဳလ်င္ အလုပ္မ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ မတရားခံရမႈမ်ား၏အေရးကုိ အခ်ိန္မီေျဖရွင္းမေပးနုိင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို ကူညီမႈေပးရာ ေရာက္မည္၊ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးေက်း ဇူးေကာင္းရရွိႏုိင္မည့္ ဥပေဒမ်ားေပၚေပါက္မႈေႏွာင့္ေနးေနေသာ ဥပေဒျပဳေရးက႑ကိုလည္း ကူညီရာေရာက္ မည္၊ ေငြ၊ ရာထူး၊ ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ကာရံဟန္႔တားခံေနရသျဖင့္ တရားစီရင္မႈတြင္အက်ပ္ အတည္းေတြ႕ေနေသာ တရားစီရင္ေရးက႑ကုိလည္း ပံ့ပိုးရာေရာက္မည္ဟု အခိုင္အမာေျပာရဲပါသည္။


ျ   ျပည္သူလူထု၏တုိက္ရုိက္တရားစီရင္မႈျပဳလုပ္မည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကုိ ဥပမာျပပါမည္၊
ကၽြန္ေတာ္ေနသည့္ ရပ္ကြက္တြင္ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာကိစၥကိုျပရပါလိမ့္မည္၊ ရပ္ကြက္ပန္းၿခံဟု မူလကသတ္မွတ္ထားေသာ ေျမေနရာကို မည္ကဲ့သို႔လုပ္လုိက္သည္မသိ ပုဂၢလိကပုိင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္၊ ပိုင္ရွင္က ဦးသန္းထြန္းေအာင္ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာထြန္း-ၿငိမ္း ၏ သားမက္ေတာ္သည္) လမ္းေလးဘက္ပါရွိေျမေနရာကုိ ရရွိသြားၿပီး အမ်ားျပည္သူသံုး လမ္းကုိ ဟိုတစ္ဘက္၊ ဒီတစ္ဘက္မွပိတ္ဆိုကာရံၿပီး ကုိယ္ပုိင္ေျမအျဖစ္ သံုးဖို႔လုပ္ေနသည္၊ 
(ဓါတ္ပံုႏွင့္မူလရပ္ကြက္ေျမပံုကုိ ပူးတြဲေဖာ္ျပပါသည္)
 စတင္လုပ္စဥ္မွာ ရပ္ကြက္က သတိမထားမိ၊ ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိသည္၊ ကုိယ့္အတၱ၊ ေလာဘ၊ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ အမ်ားကိုထိခိုက္လ်င္၊ မေထမ့ဲျမင္လုပ္လ်င္ မေနတတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္ဗီဇေၾကာင့္ ၿခံပုိင္ရွင္ျဖစ္သြားသူထံသို႔ ထိုသို႔မေဆာင္ရြက္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံစာ အလ်င္ဆံုးေပးပို႔ တားျမစ္ခဲ့သည္၊ ဂရုမစိုက္ပါ၊ ဆက္၍လုပ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ေရး ေမတၱာရပ္ခံတားျမစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း (၃)လၾကာသည့္အခါ၊ ရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ ႏွစ္စဥ္ ဒီေရ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ငမုိးရိပ္ေခ်ာင္းကမ္းပါးတစ္ေလ်ာက္ကို တာေဘာင္ျမွင့္တင္ ေျမဖို႔ရန္ကိစၥေပၚလာသည္၊ ထုိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ ၿခံခတ္ပိတ္ဆိုထားေသာ ေနရာအတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ကမ္းနားကို ေျမဖို႔ရန္ ေျမကားမ်ား၀င္ေရာက္မရသည့္ ျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕သည္၊ ထိုအခါမွ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူအမ်ားစု ထင္ထင္ရွားရွား သိျမင္လာေတာ့သည္၊ ထိုေၾကာင့္ ဟုိလူကသြားေျပာ သည္လူက သြားေျပာျဖင့္ ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ဂရုမစိုက္သည့္သေဘာကုိသာ ျမင္ၾကရသျဖင့္ တစ္ရပ္ကြက္လံုးအေရးအျဖစ္ ရႈျမင္လာၿပီး ေဆာင္ရြက္စရာရွိသည္တို႔ကို ရပ္ကြက္က တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ရပ္ကြက္အတြင္းေနထိုင္သူမ်ားထဲမွ ရပ္ကြက္ကုိယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္(၅)ဦးလက္မွတ္ထုိးၿပီး သက္ဆုိင္ရာသို႔ အမ်ား ျပည္သူပုိင္လမ္းကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းၿပီး ေနသားတက်ျပန္ထားရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေစရန္ သက္ဆုိင္ရာသို႔ စာတင္ခဲ့သည္၊


 ထိုစာကုိ ရပ္ကြက္မွေရးခုိင္းသျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ေရးသည္ ၊ ရပ္ကြက္ကုိယ္စားျပဳ၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ (ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေငြ(ၿငိမ္း)၊ ဦးညိဳမင္းလြင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးေၾကြ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ညိဳ(ၿငိမ္း) တုိ႔ အစဥ္လုိက္လက္မွတ္ထုိးၿပီး ၊ ဓါတ္ပံု၊ ရပ္ကြက္မူလ ေျမစာရင္းေျမပံုတို႔ႏွင့္တကြ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြထံသို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ (၂၅.၁.၁၄)ရက္ေန႔၊ ေန႔စြဲ ျဖင့္ တင္ျပေပးပို႔ခဲ့သည္၊ ၂၇.၁.၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ သူ၏ကုိယ္ေရးအရာရွိကုိ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ခုိင္းၿပီး လုိအပ္သလုိအေရးယူ ေပးမည္ဟု သတင္းစကားေျပာၾကားခဲ့သည္၊ မထူးျခားပါ ဓါတ္ပံုပါ အေျခအေနအတုိင္းပင္ရွိေနခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ အျမင့္ဆံုး၊ အသက္ဆိုင္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္၊ သူ႔အေနျဖင့္ တိုက္ရုိက္ေဆာင္ရြက္မရဟုထင္သည္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ထံသို႔ လႊဲလုိက္သည္ဟုသိရသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အထိအေၾကာင္းမထူး၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္က အေၾကာင္းမထူးလ်င္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသမၼတအထိတင္မည္ဟုေတာ့ ရပ္ကြက္ကို အသိေပးပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာေတာ့ ဘာမွ် ထူးထူးျခားျခားျဖစ္လာမည္မထင္ဟု ျမင္ေယာင္ေနမိသည္။


ယေန႔အထိလည္း မည္သို႔မွ်ထူးျခားမလာေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏တုိက္ရုိက္တရားစီရင္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရပါေတာ့မည္။
ထိုသို႔လုပ္မည္ဆိုလ်င္-အမ်ားျပည္သူပုိင္လမ္းကို ရပ္ကြက္အစီအစဥ္ျဖင့္ျပန္လည္ရယူပါမည္၊ ထုိသုိ႔မလုပ္မီ ဤ၀ုိင္းၿခံသည္ မူလသတ္မွတ္ခ်က္ ရပ္ကြက္ပန္းၿခံမွ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မည္ကဲ့သို႔ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္တစ္စံုတစ္ရာညိစြန္းမႈရွိ/မရွိ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး(စစစ)သို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ အေရးယူနိဳင္ရန္ ေပးပို႕မည္ျဖစ္ပါသည္။ 


ဤ၀ုိင္းၿခံအား အေရာင္းအ၀ယ္၊ အငွားအရမ္းႏွင့္ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ျခင္း တစ္စံုတစ္ရာမွ် မျပဳနုိင္ေစရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္တားျမစ္သြားမည္၊ ထို၀န္းၿခံအတြင္း လူမ်ားလာေရာက္ေနထုိင္ျခင္း အတြက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ ဧည့္စာရင္း မေပးရန္လည္း ရပ္ကြက္မွတားျမစ္သြားမည္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားက တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ခိုင္းပါလွ်က္ မလုပ္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တာ၀န္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားသို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူနုိင္ရန္လုပ္ေဆာင္မည္။

ျုျျဲလူထု၏တုိက္ရုိက္တရားစီရင္ျခင္းျပဳသည့္အခါ -ပြင့္လင္းထင္သာျမင္သာရွိေၾကာင္းျပသရန္ ဖိတ္ၾကားသင့္သည့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုဖိတ္ၾကားမည့္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမ စာရင္းဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး ထုိသူမ်ားေရွ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။


တစ္ခုေတာ့ေျပာခ်င္ပါသည္၊ ျပည္သူလူထု၏တုိက္ရုိက္တရားစီရင္ျခင္းျပဳလုပ္လ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ေသာကိစၥရပ္ျဖစ္လာမည္။ အစရွိ အေနာင္ေနာင္ မျဖစ္ေစလိုပါက၊ သက္ဆုိင္ရာမ်ားမွ ဤကိစၥကုိ အျမန္ ဆံုးအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဤအျဖစ္မွန္ေဆာင္းပါးျဖင့္ ႀကိဳတင္အခ်ိန္ေပး အသိေပးအပ္ပါသည္။

ညိဳမင္းလြင္
အကြက္(၃၀)ေနျပည္သူ သု၀ဏျမိဳ႕

No comments:

Post a Comment