Monday, August 20, 2012

သို႕ေသာ္


                                           သို႕ေသာ္
   အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏လူမူစီပြားဘ၀ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမူ
ေလ်ာ႔ခ်ေရးအတြက္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခြင့္ 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လိုသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားသက္ဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီမ်ားမွအထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားသည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ INGO (၅)ဖြဲ႕၊ NGO (၈)ဖြဲ႕၊ သမ၀ါယမ( ၄၁ ) ဖြဲ႕  ကုမဏီ (၂၃ )ဖြဲ႕ စုစုေပါင္း (၇၇)ဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏လူမူစီးပြားဘ၀ ဖြံျဖိဳြးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲ မူေလ်ာ့ခ်ေရး အတြက္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လိုေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္မူေကာက္မတီ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ၊ တိုင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတို႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိဳင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးၾကီးၾကပ္မူေကာ္မတီ
                                                ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း ၀၆၇၄၁၀၀၄၈၊ ၀၆၇၄၁၉၁၉၀၊ ၆၇၄၁၀၂၅၄
၁၀ ရက္၈ လ ၂၀၁၂ ရက္ေန႕ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါ ေၾကျငာခ်က္ကို ျပည္သူလူထုအက်ိဴးစီးပြား အလို႕ငွာ ထပ္မံေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
”လက္တို႕ၿပီးေတာ့ ေျပာရအံုးမယ္။ ေျပာလိုက္ေတာ့ ေျပာလိုက္ေတာ့ဗ်ိဳ႕”
ေၾကာ္ျငာ၀င္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ တယ္လီဗီးရွင္းၾကည့္ ပရိတ္သတ္ စြဲြစြဲျမဲျမဲ ၾကည့္ရူေလ့ရွိသည္ ကုိရီးယား ရုပ္ရွင္ ျပလွ်င္ ျဖစ္ေနၾက ထံုးစံအတိုင္း လူမုန္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သည္းခံေတာ္ မူၾကပါ    ၾကပါကုန္။
အမွန္ဆိုရေသာ္ ေရးရမည့္စာက တစ္မ်က္ႏွာပင္မျပည့္။ ခ်ဲ႕ကားေရးေနသည္ဟု အျမင္ကတ္ မ်က္မုန္းက်ိဳး မုန္းမာန္ပြားေသာ္ ခံရမည္သာျဖစ္ေပသတည္း။ ထုိသို႕ မဟုတ္ပါဟု ျငင္းဆုိရန္လည္း မသင့္ေခ်။ ဖတ္ေကာင္း ရန္အလို႕ငွာ ခ်ဲ႕ကားေရးေနျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္ ဟူလို။
ႏိုင္ငံေတာ္ က အမွန္တစ္ကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမူ ေလ်ာခ်ေရး သို႕မဟုတ္ ပေပ်ာက္ေရး ။ ပေပ်ာက္ေအာင္မလုပ္နိဳင္ေစကာမူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမူကို တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာခ်ရန္အတြက္ အထက္ပါ စီမံခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
          ”သို႕ေသာ္” ထိုသို႕ေသာ္ကား ရင္ေလးစရာ မသတီစရာ၊ စိတ္ညစ္စရာ ”သို႕ေသာ္” သာ ျဖစ္ပါသည္ခလို။
အေၾကာင္းစံုကို ဆက္လက္ရူစားပါေလေလာ့ စာေပခ်စ္ပရိတ္သတ္ၾကီးခင္ဗ်ာ။
နိဳင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(ဂ) စာမ်က္နွာ(၁၅၀) ပုဒ္မ ၃၅၄ ပုိဒ္ခြဲ (ဂ) ” နိဳင္ငံသား၊နိဳင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ား” ဆုိေသာ အခန္းတြင္ ”လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္ ဟုေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
သန္စြမ္းခိုင္မာေသာ Institution မ်ားတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ institutionalization သင္းဖြဲ႕ျပဳျခင္း ျဖစ္ၿပီးး ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဖရန္႕စစ္ဖူကူယားမား (ျမန္မာနိဳင္ငံကို မၾကာမီကာလအတြင္း အလည္အပတ္ေရာက္မည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ထည္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းခံ ရသူ ) က ေရးသားခဲ့ပါသည္။
ခိုင္မာအားေကာင္းလွ်က္ျပည္သူ႕အက်ိဴးကိုေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းရွိသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္မားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းရန္ နိဳင္ငံသားတိုင္း၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမတၾကီးကလည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမူေလ်ာ့က်ေအာင္ ေငြစုေငြေခ်း အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုအလ်င္းသင့္သည့္အခါတိုင္းျမြတ္ၾကားခဲ့သည္ကို သတင္းစားမ်ား တြင္ဖတ္ရွဳသိရိွရပါသည္။
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ရံုမွ်သာမကႏိုင္ငံတစ္ကာပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအမိန္႕ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေပထေသာ အဆိုပါေငြစုေငြေခ်းအသင္းၾကီးကို လူဦးေရ ၅၀ ေက်ာ္  ေငြက်ပ္ သိန္းကိုးဆယ္ေက်ာ္ ႏွင့္ တည္ေထာင္ၿပီး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ေသာအခါ ေတြ႕ၾကံဳ ရေသာ အခက္အခဲမ်ားစြာတို႕သည္ နိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတည္းဟူသည့္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ပင္မရွိေတာ့ပဲ တည္ေဆာက္ဖြဲစည္းၿပီးသားအဖြဲ႕ကိုပင္အစိတ္စိတ္အမႊားမႊားကြဲေအာင္ဖ်က္စီးလိုစိတ္မ်ားတဖြားဖြားေပၚေပါက္လာေပေတာ့သည္ တမုံ။ (စိတ္ထဲ ရိွတာ ေရးတာပါ တကယ္မလုပ္ရဲ)
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ အေသးစား ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္းကိုုလုပ္ကိုင္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။
အေၾကာင္းအေၾကာင္းကို အေၾကာင္းအေၾကာင္းျပဳၿပီးသကာလ . . . . . . . .
သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း၊ အမူေဆာင္အဖြဲ႕၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေငြစာရင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို ေဖာ္ျပသည့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း ၊အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း အခ်ိဳ႕ ကို ကိုင္ေဆာင္လွ်က္ အဖြဲ႕၀င္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ ၃၆ လမ္း အထက္ဘေလာက္ ရွိ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ၾကီးၾကပ္မူေကာ္မတီ သို႕ လိုင္စင္မွတ္ပံုတင္ခြင္ရရွိေရး တို႕အေရး ဟူေသာ အသံတိတ္ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ကို ရင္၀ယ္ပိုက္ကာ သံမဏီစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကသည္က တနည္း ။
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ေကာ္မတီက ေရာင္းခ်ေပးသည့္ နည္းဥပေဒစာအုပ္၊ ထားရွိသင့္သည့္ စာရင္ပံုစံ၊ အသင္းသားမ်ားလက္စြဲ စသည္တို႕ ကိုလည္း ဖတ္ရွဳရန္ ၀ယ္ယူအားေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရသည္က တစ္သြုယ္။
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ၾကီးၾကပ္မူ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ကေသာ ဗိုလ္မွူးကိုကိုေမာင္၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္ေအာင္တို႕က လြန္စြာရွားပါး အဖိုးထိုက္တန္လွေသာ ၄င္းတို႕၏ အခ်ိန္မ်ားကို အသံုးျပဳလွ်က္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုေတြ႕ဆံုေပးကာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ နည္းလမ္း စည္းကမ္းတို႕ ကို ညႊန္ၾကားေပးသည္က တစ္ဖံု။
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ေလၿပီ။ အသင္းအဖြဲ႕ တည္ရွိရာ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးရံုးမွ ေထာက္ခံခ်က္။ အေရးၾကီးဆံုုးအခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ အက်ိဳးအျမတ္ယူလွ်င္ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမူ ေကာ္မရွင္ ရံုးသို႕သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးအျမတ္ မယူမည့္ အဖြဲ႕အတြက္္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး ၏လက္မွတ္ မျဖစ္မေန ပါရမည္ျဖစ္သည္။ သို႕မွသာ အထက္အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္က က ေဆာင္ရြက္ေပးနိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
”သို႕ေသာ္” ---- လာျပန္ေခ်ၿပီ ”သို႕ေသာ္”။ စာတစ္ေၾကာငး္ ”၄င္းေကာင္း” ဆယ္္ခါပါဟု ဆိုရိုးရွိေသာ္လညး္  ”သို႕ေသာ္” ဆယ္ခါ ဟု မရွိေပေသာေၾကာင့္ ဆက္ေရးပါဦးမည္။
အသင္းအဖြဲ႕တည္ရွိသည့္ တည္ေနရာ၏ ေဒသအာဏာပိုင္ေနထိုင္သည့္ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး ရွိ ျမိဳနယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဴပ္မွဴးရံုး ၀င္စာဌာနသို႕ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကို သြားေရာက္ပို႕ေဆာင္ခဲ့သည္။ အထက္အဆင့္ဆင့္မွ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မရွိသျဖင့္  ၀င္စာနံပါတ္မေပးဟုသိရသည္။အံဖြယ္သုတပါတကား။ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ေ၀စြ။ ၀င္စာကိုလက္ခံနိဳင္္စြမ္းပင္ မရွိေပထေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ျမက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း။
သတင္းစာဖတ္ဟန္မတူ။ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းဆိုသည္ကိုမသိ။ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို နားမလည္။အထက္ညႊန္ၾကားခ်က္ မရွိလွ်င္ ဘာကိုမွ် မလုပ္တတ္။ ၄င္းတို႕၏အထက္ဆိုသူမ်ားကလည္း ျပန္တမ္းမ်ား၊ အေျခခံဥပေဒမ်ား၊ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ နိဳင္ငံေတာ္သမတၾကီး၏ မိန္႕ခြန္းမ်ားကို မဖတ္ၾက ဆိုလွ်င္ နိဳင္ငံေတာ္ကို မည္သို႕တည္ေဆာက္ၾကမည္နည္း။ အထက္က ေျပာင္းေလၿပီ ။ ေအာက္က မေျပာင္းေသး။ သို႕တည္းမဟုတ္ အထက္အဆင့္ဆင့္က ဒီမုိကေရစီနိဳင္ငံသစ္ၾကီးဆီသို႕ ခ်ီတက္နိဳင္ရန္ ေျပာင္လည္း ေအာင္ၾကိဳးစားၾကေလၿပီ ။
ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္ အဖြဲအစည္းမ်ားက ”ရလွ်င္ လုပ္ေပးပါသည္” ”မရလွ်င္ ဘာမွ် မလုပ္ေပးနိဳင္ပါ ဟု ဘာမွ် မရလွ်င္ ဘာကိုမွ် စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း။
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ ”ဘာမသိ ညာမသိ ၊ဘူမသိ ကိုးမသိ ”လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုသမတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ---------- --
သို႕ဆိုလွ်င္ကား တင္ျပခဲ့ၿပီးေသာ္ စိတ္ညစ္စရာ ၊မသတီစရာ ၊ရင္ေလးစရာ ”သို႕ေသာ္” မွာ လံုေလာက္ေခ်ၿပီ ျဖစ္သတည္း။


                                                                             ကိုဧည့္သည္
                                                                         ၀၉-၄၃၀၉၃၅၉၁
ဆက္သြယ္ရန္ 
 ေ၀လင္းေအာင္ 
အမွတ္(၁၄၉၄) ျပည္ေထာင္စုလမ္း ၂၄ ရပ္ကြက္
ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ ျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္း

      


1 comment:

  1. ယခုအခ်ိန္တြင္ အထက္ပါ အဖြဲ႕ အစည္း၏ ရင္းႏွီး ေငြသည္ သိန္း တစ္ရာ့ ေျခာက္ဆယ္ ေက်ာ္ခဲ့ပါေလျပီ

    ReplyDelete