Sunday, August 12, 2012

ကန္႕ ကြက္မဲ 271

အစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မူကို ထုတ္္ေဖာ္ေၾကျငာရန္ ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ေစရာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူ ၃၇၉ မဲအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၆၈ မဲ၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၂၇၁ မဲ ၾကားေနမဲ ၁၅မဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ့ဖတ္မွတ္သိရွိခဲ့ ရပါသည္။ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စံနစ္ေခာတ္က အုပ္ခ်ဴပ္မူ႕ ပံုသ႑ာန္ေဟာင္း မဟုတ္ပဲ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ၊ သန္႕ရွင္းေသာ အုပ္္ခ်ဴပ္ေရး ပံုစံအသစ္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းနွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု လြႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္မွာ ေက်နပ္အားရရွိလွပါသည္။ မိမိ၏ သေဘာဆႏကို လြႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းအား လူသားတိုင္း၏ေမြးရာပါ အခြင္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂ လူအခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းတြင္ အတိအလင္းျပဆိုထားပါသည္။ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအာဏာကို ရရွိထားသည့္ အစိုးရအဖြဲသည္ နိဳင္ငံေတာ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္၊ တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေအာင္၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေအာင္ ေနးမအား ညမနား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ မေျပာပေလာက္ေသာ အားနည္းခ်က္ မ်ားလည္းရွိေနနိဳင္သည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အားနည္းခ်က္ အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ကို အျပစ္ရွာ အနာလုပ္ ကာ အသေရဖ်က္တတ္ေသာ မီဒီယာ အခ်ိဳ႕ လည္းရိွေနသည္မွာ အျပစ္မဆိုသာေပ။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းညြန္႕ သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မူကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာသင့္သည့္ အဆိုကို အဂတိလိုက္စားမွဳ တားျမစ္ေရး ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မည္သို႕ ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံအ၀ွန္း မွ ျပည္သူတို႕၏ ဆႏျဖင့္ ေရႊးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စား လွယ္ ၂၇၁ ဦး၏ ကန္႕ ကြက္မဲျဖင့္ အစိုးအဖြဲ၀င္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မူကို ထုတ္ေဖာ္ေေၾကျငာရမည့္အဆိုကို ပယ္ဖ်က္လိုက္နိဳင္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ သန္႕ ရွင္းေသာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ သမတ ၾကီးနွင့္ တကြ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္အားလံုးတို႕ သည္ ယခင္စစ္ အစိုးရလက္ထက္မ်ားတြင္ စိတ္ကူးျဖင့္ပင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေဆာင္နိဳင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးၿပီး ဥပေဒျပဳ အာဏာကို ရရွိထားသည္ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စာလွယ္တို႕ သည္ ျပည္သူႈ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဆာင္းပါးအစတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ သတင္း ကို ဖတ္ ရွဳ ျခင္းအားျဖင့္ သိနိဳင္ေလာက္ေပၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ နိဳင္ငံေတာ္၏အနာဂါတ္မွာ အားရ ေက်နပ္ဖြယ္ပါတကားဟု ပိတိေသာမနသ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ နိဳင္ငဲံေတာ္ကို တိုင္းသူျပည္သားတို႕၏ စာရိတ ျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ရသည္ဟုဖတ္မွတ္ သိရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ အက်င့္စာရိတ ေကာင္းမြန္ေသာ သန္႕ွ ရွင္းေသာ အစုိးရအဖြဲ႕ ၀င္ မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မူကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာရန္ အမွန္မွာ မလိုအပ္ပါ ေခ်၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစား အဂတိလိုက္စား မတရားလုပ္သူကိုသာ တရားစြဲဆိုသင့္သည္မဟုတ္ပါလား၊ အသိပညာျမင့္မား သန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဥပေဒျပဳသင့္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ ဥပေဒျပဳအာဏာကို အသံုးျပဳလွ်က္ နိုင္ငံေတာ္ကို တည့္မတ္ထိန္းေၾကာင္းေနရေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႕သည္ ျပည္သူလူထုမွ ေပါက္ဖြားလားသည့္ သန္႕ရွင္းေသာ အစိုရအဖြဲ႕ ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္းေကာင္း၊ မလို္အပ္ပါပဲ ဥပေဒမ်ား ေဖာင္းပြ လာမည္ကို စိုးရိမ္လွ်က္ ခိုင္မာက်စ္လစ္ေသာ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္လိုသည့္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရိုးသားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္မ်ားနွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၏ဂုဏ္သိကာ က်ဆင္းမည္ကို ကာကြယ္တားဆီး ျခင္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လႊြတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအာဏာ ကို အသံုးၿပဳၿပီး နိဳင္ငံေတာ္ကို ထိန္းေက်ာင္းေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္မ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တည္း တ၀မ္းတည္း တသားတည္း ညီညြတ္စြာ ရွိေနသည္ဟု ျပသလိုျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာရန္ အဆိုတင္သြင္းျခင္းကို ကန္႕ ကြက္မဲ 271 မဲ ျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ကာကြယ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုဧည့့္သည္

No comments:

Post a Comment