Friday, November 29, 2013

အဂတိလုိက္စားျခင္း(သို႕) လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ(သို႕) အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း(သို႕) ဂါရ၀

November 25, 2013 at 9:29am
      လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈၿဖင့္ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာလာၿခင္း ဆိုသည္မွာ ရာထူးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္နွင့္ တာဝန္မ်ား က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရာမွ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈၿဖင့္ ေငြေႀကးနွင့္ ပစၥည္းမ်ား တိုးပြားရရိွလာၿခင္းေႀကာင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေပးရန္တာဝန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ၿခင္းေႀကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေငြေႀကးနွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို မတရားရယူ ၿခင္းေႀကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာလာၿခင္းကိုဆိုသည္။(အဂတိလိုက္စားမူ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ)

          ဆင္တစ္ေကာင္လံုးေတြ႕ေနသျဖင့္ ဆင္ေျခရာရွာရန္ မလုိအပ္ပါေခ်။ ဆင္ေျခရာ မျမင္သျဖင့္ ဆင္ မဟုတ္တန္ရာဟူ၍ ျငင္းဆိုျခင္းအေပၚကန္႕ကြက္လိုပါသည္။ မည္သည့္ေနရာ တြင္ မည္သူက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေပးသည္ကို ရွာေဖြရန္ မလိုအပ္ပါ ။

       ဆင္ကို ေတြျမင္သျဖင့္ ဆင္ေျခရာ ရွာရန္ မလိုအပ္သကဲ့သုိ႕ အဂတိလို္က္စားမူ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမူတို႕ကို အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူ၏ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း ကို သက္ေသျပဳကာ တရားစြဲဆိုေစရန္ လံုေလာက္ေသာ ဥပေဒ ေရးဆြဲရန္အၾကံျပဳလိုပါသည္။
            ၀င္ေငြရရွိေစသည္လံုေလာက္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု ရွိေသာ္ အထက္ပါ အၾကံေပးခ်က္ ကို မူ ပလပ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ တင္ျပေသာ အဆိုပါ လုပ္ငန္းကိုမူ စံနစ္တစ္က် စစ္ေဆး အတည္ျပဳရန္ကာ မေမ့သင့္ေပ။

ပမာ ဆုိေသာ္

အကၽြႏု္ပ္ေနထိုင္လတၱံေသာ အိမ္ေရွ႕တြင္ အခြန္ဦးစီမူးရံုးရွိသည္။ ဗိုလ္ၾကီးေအာင္ေက်ာ္စိုးဟု သိရသည္။ ၄င္း အခြန္ဦးစီးအရာရွိသည္လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႕ က သည္ေနရာသို႕  ေျပာင္းေရြ႕လာသူျဖစ္သည္။ ေရာက္လာစဥ္က ၄င္းစီးရန္ ကားစုတ္ တစ္စီး ပင္ ပါလာခဲ့ကို မေတြ႕ရ။ ယခုမူ ကားေကာင္း ကားသန္႕ၾကီး သံုးစီးကို ကိုပင္ တစ္ေန႕တစ္မ်ိဳးမရိုးရေအာင္ ေျပာင္းလဲစီးလာနိဳင္သူတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ရံုမွ် သာျဖစ္သာ အဆိုပါ ဦးစီးမူးသည္ တစ္ျခားမည္သည့္စီးပြားေရးကိုမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိပါေခ်။ ထိုေၾကာင့္ ထိုသူသည္ အဂတိလိုက္စားသည္ဟု တထစ္ခ်မွတ္ယူနိဳင္သည္( မိဘအေမြရမရ သီးသန္႕ ေဆြးေနြးရန္လိုသည္)။

အကၽြႏု့္ပ္ေနထိုင္ေသာ ေနရာ၏ မလွမ္းမကမ္းတြင္  လ၀က ရံုးရွိသည္။ ထိုရံုးတြင္ ကိုညီညီလင္း ဟူေသာ တိုက္နယ္မွဴး တစ္ေယာက္ရွိသည္။ ထုိသူ သည္ ယခုရံုး ေရာက္စက ကားပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ေရာက္ျပီး မၾကာမီ တြင္ ခဏခဏ ခ်ဲထီေပါက္ေၾကာင္းပတ္၀န္းက်င္ကေျပာ သျဖင့္ ရသည္။ မိဘအေမြရေၾကာင္းလဲ ပတ္၀န္က်င္က ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုသူကို မြတ္ဆလင္ ကုလားတစ္ေယာက္ ၏ ကားေပၚတြင္ အျမဲလိုလို ေတြ႕ရတတ္သည္။ ယခု မူ ကိုယ္ပိုင္ကားႏွင့္ျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို  ၀ယ္ယူထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ သက္ေသအေထာက္အထား အတိအက် မရွိပါေသာ္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမူျဖင့္ ၾကြယ္၀လာသည္ကို စဥ္းစားရန္အလိုငွာတင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

အကၽြႏု္ေနထိုင္ေသာ အမိျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ၾကီးတြင္ ေခါင္းေဆာင္တဦးရွိေလသည္။ နာမည္ကို မမွတ္မိေခ်။ အဆိုပါေခါင္းေဆာင္၏ အဆိုအရ "ၾကိဳက္သလို စစ္ေဆးနိဳင္ပါတယ္။ ပိုိင္ဆုိင္ထားတာ တစ္ခုမွ မရွိပါဖူး။ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမူလဲမရွိခဲ့ပါ။ အဂတိလုိက္စားျခင္းကိုလည္းေရွာင္ၾကဥ္ပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းပါတယ္။ ၾကိဳက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စစ္ေဆးနိဳင္ပါတယ္။ အခုပိုင္ဆိုင္ထားတာေတြကေတာ့ က်ေနာ္ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မူ  တစ္ခုမွ မဟုတ္ပါ။ မိန္းမ၊ သား၊ ႏွင့္ သမီးမ်ား ၏ ပိုင္ဆိုင္မူမ်ား သာျဖစ္ပါတယ္ “ ဟူ၍ ျဖစ္သတည္း။အဆိုပါေခါင္းေဆာင္ မည္ကဲ့သို႕ ၾကြယ္၀လာသည္ ကို ေတြးဆေတာ္မူၾကပါ။


အကၽြႏု္ပ္ ေနထိုင္ေသာ ေနရာ
အကၽြႏု္ပ္ ေနထိုင္ေသာ ေနရာ

No comments:

Post a Comment