Wednesday, November 27, 2013

ဦးသိန္းလွ

သို႔
             ဦးသိန္းစိန္
             ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး
             ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
             ေနျပည္ေတာ္

                                                                   ရက္စြဲ ။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လ  ၂       ရက္

အေၾကာင္းအရာ။           ။  လယ္ေျမကို လယ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ ဦးေသာင္းညိဳမင္းမွ မတရား အဆင့္ဆင့္ သိမ္းပိုက္ထားျခင္းကိစၥ။

             အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္ဦးသိန္းလွ၊  မွတ္ပုံတင္အမွတ္  (စီဇက္အန္ - ၁၁၂၂၉၇)ႏွင့္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးတိုး (ကြယ္လြန္) သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ဦးစိုးတင့္ (ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ လယ္ဧက - ၅၀၀ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရသူ)ထံမွ၊ ေညာင္တုန္းကၽြန္း၊ ကြင္းအမွတ္ - ၃၆၄ (ဂ)၊ ၃၆၅ (ဂ) ကၽြန္းဦးေခတိၱရလယ္ေျမဧက (၅၀)ကို လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ စာခ်ဳပ္ (ပူးတြဲ-၁)အရ လႊဲေျပာင္းရယူ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါသည္။
              အဆိုပါလယ္ေျမမ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ လယ္ကြက္ေဖာ္ျခင္း၊ လယ္တဲေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လယ္ထြန္စက္၊ ေရစုပ္စက္ တို႔ကို ဝယ္ယူၿပီး၊ လယ္ေျမ႐ုိင္းမ်ားကို လိုအပ္သလို ျပဳျပင္၍ ေႏြစပါးကို ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ ပါသည္။
             ထို႔အျပင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံ ဦးညြန္႔ (ငွက္ေပ်ာကၽြန္းရြာသား)ထံမွ ျပဳျပင္ၿပီး၊ လယ္ေျမ (၁၆)ဧက (လယ္ခြန္ေျပစာထြက္ၿပီး)ကို ပူးတြဲ -၂ ပါစာခ်ဳပ္အရ ထပ္မံဝယ္ယူခဲ့သည့္ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္၌ ကိုယ္ပိုင္လယ္ေျမ စုစုေပါင္း (၆၆)ဧက ျဖစ္လာပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ လယ္ခြန္ေျပစာမ်ားကို (ပူးတြဲ -၃) ျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။
- ၂ -
 
             ကၽြန္ေတာ္သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ လယ္ေျမမ်ားကို (၇)ႏွစ္ခန္႔ ေအးခ်မ္းစြာလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ (ပူးတြဲ - ၄ ႏွင့္ ပူးတြဲ - ၅ ကို တင္ျပထားပါသည္။) အဆိုပါ လယ္ေျမမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ ဒီဇယ္ဆီ (၈၆)ဂါလံရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ( ပူးတြဲ - ၆ ျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။ )
             ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ လယ္ေျမႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းရွိေသာ ဦးေသာင္းညိဳမင္း၊ အဘ ဦးေသာင္းညြန္႔ (စစ္မႈထမ္း-ၿငိမ္း)က၊ ကၽြန္ေတာ္၏ လယ္ေျမကို က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ၿပီး၊ ငါးကန္မ်ားတူးခဲ့ပါသည္။ ငါးကန္တူးေသာလယ္ေျမမွာ (၁၇)ဧကခန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေသာင္းညိဳမင္းသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဦးစိုးတင့္ (ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ လယ္ဧက ၅၀၀ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရသူ)ထံမွ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သို႔ လယ္ေျမမ်ားကို တစ္ဆင့္၀ယ္ယူခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။
             ကၽြန္ေတာ္ဦးသိန္းလွသည္ ၂၀၀၄  - ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြက္ ေျမခြန္ေပးေဆာင္ရန္၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ကၽြန္းဦးရြာ စာေရး (ဖိုးတရြာ) ထံမွ ေျပစာ ထုတ္ယူသည့္အခါ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ေျမကြင္းအမွတ္ (၁/၄) (၂/၅) (၃/၃)တို႔သည္ ဦးသိန္းလွ အမည္မဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ ဦးေသာင္းညိဳမင္းအမည္ျဖင့္ ေျပစာထြက္ေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဦးေသာင္းညိဳမင္းတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း လုံး၀မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။
             ၄ - ၇ - ၂၀၀၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္၀င္းက ကၽြန္ေတာ္ အိမ္တြင္ မရွိခိုက္၊ ကၽြန္ေတာ္ဇနီးအား အေၾကာင္းရင္းမွန္ ႐ွင္းမျပဘဲ၊ က်ပ္ေငြ - ၆၀၀၀၀၀ိ/- (က်ပ္ေျခာက္သိန္းတိတိ) ေပးအပ္ခဲ့ရာ ဇနီးျဖစ္သူက ေငြလက္ခံရရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးလိုက္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္အိမ္ျပန္ေရာက္မွ သိရွိခဲ့ရပါသည္။
             အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ သို႔ (ပူးတြဲ - ၇ - ပူးတြဲ -၈) တို႔ျဖင့္တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၆ - ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေသာင္းညိဳမင္းသည္ ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ေျမမ်ားကို တိုင္းတာရန္ အေၾကာင္းျပ၍ ခ႐ုိင္ႏွင့္တိုင္း၏ အမိန္႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဦးသိန္းလွပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ေညာင္တုန္းေျမစာရင္း၊ အဖြဲ႕စုံျဖင့္ တိုင္းတာအလံစိုက္ၿပီး၊ ဦးေသာင္းညိဳမင္းက ရယူပိုင္ဆိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ကၽြန္ေတာ္လယ္စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ မရေတာ့ပါ။
- ၃ -
 
             တင္ျပပါလယ္ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာန ေနျပည္ေတာ္သို႔ (ပူးတြဲ - ၉)ျဖင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ လယ္ေျမကိစၥမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ႐ုံးမ်ားသို႔ အေခါက္ေခါက္အခါခါ သြားေရာက္တင္ျပ၊ စုံစမ္းေမးျမန္းရသည့္ျပင္၊ ကၽြန္ေတာ္မွာ လယ္ေျမလုပ္စရာ မ႐ွိေတာ့ပဲ၊  လူမူေရး၊ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းလာသည့္အတြက္ မဂၤလာဒုံ စစ္သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသား၊ ကၽြန္ေတာ္၏ တတိယေျမာက္သား ျဖစ္သူ ေမာင္မ်ဳိးသက္ပိုင္သည္လည္း ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံးခဲ့ျခင္းေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ဘ၀မွာ စီးပြားဆုံး သားဆုံးဘ၀ျဖင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။
             တဖန္ ၆ - ၄ - ၂၀၀၉ ရက္ေန႔တြင္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ကၽြန္ေတာ္အားေခၚၿပီး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး၏ မိန္႔မွာခ်က္ အရ အထက္အဆင့္ဆင့္သို႔ ဆက္လက္တိုင္ၾကားျခင္းမျပဳရန္ ၀န္ခံဂတိလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရၿပီး၊ (ပူးတြဲ - ၁၁ ႏွင့္ ပူးတြဲ - ၁၂) ေျမစာရင္းဦးစီးအရာရွိကပင္ ေက်းရြာ ဥကၠ႒ထံတြင္ ေျမယာမႈခင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။
             ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးအရာရွိ၏ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္းဦး ေခတၱိယ ေက်းရြာ ဥကၠ႒ ဦးေရႊစိုးထံ လယ္ယာမႈခင္း (ပူးတြဲ - ၁၃) ဖြင့္လွစ္တိုင္ၾကားခဲ့ရာ၊                                     ၂၁ - ၆ - ၂၀၀၉ ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာဥကၠ႒က ဆင့္စာ ( ပူးတြဲ - ၁၄ ) ေခၚခဲ့ပါသည္။                      ၂၅ - ၆ - ၂၀၀၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀)နာရီတြင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဦးေသာင္းညိဳမင္းအား ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ ဆင့္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေသာင္းညိဳမင္းမလာေရာက္သည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ကိုသာ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လယ္ယာမႈခင္းအေျခအေနမွာ ထူးျခားမႈမရွိ၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ႐ုံး၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕သို႔ (ပူးတြဲ - ၁၅) ျဖင့္ ဆက္လက္တင္ျပ တိုင္ၾကားခဲ့ပါေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ထူးျခားမႈမရွိခဲ့ပါ။

 
             သို႔ပါ၍ ကၽြန္ေတာ္ ဦးသိန္းလွသည္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံသို႔ အသနားခံတင္ျပတိုင္ၾကား အပ္ပါသည္။
                                                        
                                                                              ႐ုိးေသေလးစားလွ်က္
             
                                                                                    ( ဦးသိန္းလွ )

                                                                     မွတ္ပုံတင္အမွတ္- (စီဇက္အန္-၁၁၂၂၉၇)
 
                                                                  အမွတ္ (၉၃၇)၊၂က၊ ၂ခ၊ ေရႊယင္းမာ(၄)လမ္း၊
                                                                
                                   ၂၄ရပ္ကြက္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၄၁၁၄၆


မိတၱဴကို   -
             ၁။    ဦးခင္ေအာင္ျမင့္(နာယကျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္)
             ၂။    သူရဦးေရႊမန္း (ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)
             ၃။    ဦးျမင့္လိႈင္ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန)
             ၄။    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
                    (ဥကၠ႒၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ)
             ၅။    ဦးတင္ထြဋ္ (ဥကၠ႒၊ ေျမယာအသိမ္းခံရသူမ်ားစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္)
             ၆။    ဦးသိန္းေအာင္ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး)
             ၇။    ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး)
             ၈။    တိုင္းအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး)
             ၉။    ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (မအူပင္ခရိုင္)
             ၁၀။  ခ႐ိုင္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး (မအူပင္ခ႐ိုင္)
             ၁၁။  ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (ေညာင္တုန္း)
             ၁၂။  ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး (ေညာင္တုန္း)
             ၁၃။  ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (ကၽြန္းဦး၊ ခတိၱယ)
             ၁၄။  ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္၊
             ၁၅။  ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ (၂၄) ရပ္ကြက္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္။
             ၁၆။  လက္ခံ

ျဖန္႔ေ၀ျခင္း
             ၁။    မတူကြဲျပားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
             ၂။    အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
             ၃။    (၈၈)ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕
             ၄။    ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္)
             ၅။    ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ

No comments:

Post a Comment