Tuesday, June 5, 2012

မိမိ ဆႏကို ေဖာ္ ထုတ္ နိဳင္ပါတယ္

ဆႏ ကို ေဖာ္ထုတ္ နိင္ပါတယ္ သို႕ေသာ္  လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ကုိ လံူ႕ေဆာ္
ေဆာ္ ပီး တည္ျငိမ္မူ ပ်က္ျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုိ ႕ မရပါဘူး
သမရိုးက် အမွားတစ္ခု မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမွား နဲ႕ ဖန္တီးထားေသာ လု
လုပ္ၾကံမူကို ကြဲျပားနားလည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္္နို္င္ေသာ အေျခအေန မ်ိဳးျဖစ္လာလွ်င္
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈)၊ အခန္း (၁၁)၊ အေရးေပၚ ကာလဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပုဒ္မ ၄၁၀ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္ တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ...အေရးေပၚ အေျခအေန တစ္ရပ္ ေၾကညာႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၄၁၃ အပိုဒ္ခြဲ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ လိုအပ္ပါက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

ကဲ စစ္တပ္ေအာက္မွာ ျပန္ေနခ်င္ၾကရင္ ဆက္လုပ္ၾကဗ်ာ။ အန္တီစုကလဲ ျပန္မလွည့္ဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ အာမ ...မခံႏိုင္ဘူးလို႔ သတိေပးေနတာ အႀကိမ္ႀကိမ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ သားသမီးေတြ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္မွာ ျပန္ေနေစခ်င္ရင္ ဆက္သာ လုပ္ၾက။ လူမ်ိဳးေရး-ဘာသာေရး အဓိကရုန္
မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာစရာေတာင္ မလိုတဲ့ဟာကို။ ၂၀၀၇ မႏၱေလးက ကုလား-ဗမာ အဓိကရုန္း ကိစၥ သိတဲ့သူေတြ သတိထားသင့္တယ္။ ႏွစ္ဘက္လံုး ထိန္းၾကပါ။ မီးမလာလို႔ ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းတာ ဘာမွ မျဖစ္ေပမယ့္ အခုဟာက အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာ ခံရႏိုင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနတယ္

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ ရ နိဳင္ေလာက္ေသာ အစီအမံ တို႕ ျဖင့္ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ကို ဖန္တီး သည္ ဟု ယူဆ စရာ ရွိနိဳင္ေလာက္ေသာလည္း သက္ေသ ထင္ရွားျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ မည္သို႕ ေျပာ ရမည္ကို မသိနိဳင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ အေၾကာင္းတရားတို႕ အေပၚ ျပည္သူ႕လူထု ၏ စဥ္းစားဥာဏ္ ဆင္ျခင္ နိဳင္စြမ္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမူ မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္တတ္ မူကို သြာ အားထားစရာရွိေပသည္။
တိုင္းျပည္မျငိမ္သက္ လွ်င္ အာဏာသိမ္းမည္ ဆိုလွ်င္ကား
ႈနွစ္ဦး နွစ္ ဘက္ မည္သူမွ အက်ိဳးမရွိပဲ
မူလ အေျခအေနဆိုး ကို ျပန္ေရာက္နိဳင္ေပသည္]
တစ္ဘက္က ကိုင္ေဆာင္ထားသည္ က တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတည္းဟူေသာ လက္နက္ ။ တစ္ဘက္က ကိုင္စြဲထား ေသာ အမ်ိဳးသားေရး နွင့္ ဘာသာေရး အားေစာ္ကား မတရား ျပဳက်င္မူ႕ ဆန္႕က်င္ေရး အုပ္ခ်ဴပ္ေရး အာဏာ ပိုင္တို႕ ကိုင္စြဲ ထားသည္က မင္းမဲစရိုက္ပေပ်ာက္ေရးနွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး မည္သူဘက္ ကမွ ေလွ်ာ့နိဳင္မည္း နည္းလမ္း ကိုလည္းမျမင္ သည့္ အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ သည္ အျဖစ္မ်ိဳးမွ ကင္းေ၀းရန္အလို႕ငွာ ျပည္သူမ်ား ဘာလုပ္သင့္သနည္း ။ ဖန္တီးထား ေသာ အေၾကာင္းတရားေပေလာ သို႕တည္း မဟုတ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ျခင္းေပေလာ သုိ႕ ေၾကာင့္ ပင္ ျပည္သူလူထု၏ စဥ္းစားေတြးေခၚေျမွာ္ျမင္ မူ နွင့္ အျပန္အလွန္ ထိ္္န္းေက်ာင္းျခင္းကို သာအားထားစရာ ရွိေပသည္။
Sent at 12:01 AM on Tuesday
wai:
ေစာင့္ၾကည့္ရန္မွ တစ္ပါး တစ္ျခားမရွိနိဳင္ မိမိ၀န္က်င္ မိမိတာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္ ရင္း မတရားမူမ်ား ထပ္မံ မေပၚေပါက္ေအာင္ ေစာက္ေရွာက္ နိဳင္ရန္ အခ်င္းခ်င္ စည္း ရံုးၾကပါ။
Sent at 12:04 AM on Tuesday

လူမ်ိဳးေရးလား ဘာသာေရးလား ရာဇ၀တ္မူလား ေရာေထြး ျဖစ္ရပ္လား ဆင္ထားေသာ အကြက္ လား သမရိုးက် ျဖစ္ဆင္ လား ခြဲ ျခား နားလည္ရန္ ခက္ခဲလွ၏
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈)၊ အခန္း (၁၁)၊ အေရးေပၚ ကာလဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပုဒ္မ ၄၁၀ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္ တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ...အေရးေပၚ အေျခအေန တစ္ရပ္ ေၾကညာႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၄၁၃ အပိုဒ္ခြဲ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ လိုအပ္ပါက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

ကဲ စစ္တပ္ေအာက္မွာ ျပန္ေနခ်င္ၾကရင္ ဆက္လုပ္ၾကဗ်ာ။ အန္တီစုကလဲ ျပန္မလွည့္ဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ အာမ ...မခံႏိုင္ဘူးလို႔ သတိေပးေနတာ အႀကိမ္ႀကိမ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ သားသမီးေတြ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္မွာ ျပန္ေနေစခ်င္ရင္ ဆက္သာ လုပ္ၾက။ လူမ်ိဳးေရး-ဘာသာေရး အဓိကရုန္းဆိုတာ ေကာင္းတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာစရာေတာင္ မလိုတဲ့ဟာကို။ ၂၀၀၇ မႏၱေလးက ကုလား-ဗမာ အဓိကရုန္း ကိစၥ သိတဲ့သူေတြ သတိထားသင့္တယ္။ ႏွစ္ဘက္လံုး ထိန္းၾကပါ။ မီးမလာလို႔ ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းတာ ဘာမွ မျဖစ္ေပမယ့္ အခုဟာက အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာ ခံရႏိုင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနတယ္။
Sent at 12:41 AM on Tuesday
မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာစရာေတာင္ မလိုတဲ့ဟာကို။ ၂၀၀၇ မႏၱေလးက ကုလား-ဗမာ အဓိကရုန္း ကိစၥ သိတဲ့သူေတြ သတိထားသင့္တယ္။ ႏွစ္ဘက္လံုး ထိန္းၾကပါ။ မီးမလာလို႔ ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းတာ ဘာမွ မျဖစ္ေပမယ့္ အခုဟာက အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာ ခံရႏိုင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနတယ္။
Sent at 12:41 AM on Tuesday

No comments:

Post a Comment